1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie pirkuma-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā Vienošanās) ir attiecināmi uz pasūtījumiem, kas tiek veikti interneta veikalā rollita.lv (turpmāk tekstā Interneta veikals) latviešu vai krievu valodā, starp personu, kas veic pasūtījumu (turpmāk tekstā Pircējs), un SIA Rollita (turpmāk tekstā Pārdevējs).
1.2. Vienošanās nosacījumi ir balstīti uz godīgas tirdzniecības principiem, veidoti, cienot pircēja tiesības un pienākumus. Vienošanās nosacījumi stājas spēkā, sākot no 2018. gada 1. septembra.
1.3. Izmantojot interneta veikalu, pircējs apstiprina, ka piekrīt šīs Vienošanās nosacījumiem, preču piegādes noteikumiem un piekrīt uzņēmuma privātuma politikai.

2. Distances līgums

2.1. Distances līgums ir vienošanās, kas tiek noslēgta starp Pircēju un Interneta veikalu, adresēta vai neadresēta piedāvājuma rezultātā, izmantojot digitālos sakaru līdzekļus un informācijas sniegšanu (internets, elektroniskais pasts, telefons u. c.).
2.2. Vienošanās stājas spēkā no brīža, kad Pircējs ir ievietojis preces Interneta veikala iepirkumu grozā, veicis pasūtījumu pa telefonu vai elektroniskajā pastā, veicis daļēju vai pilnu izvēlēto preču vērtības apmaksu, saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu.
2.3. Abām iesaistītajām pusēm Vienošanos ir jāizpilda 30 dienu laikā no tās noslēgšanas brīža, ja vien puses nav vienojušās par citu izpildes termiņu.
2.4. Gadījumā, ja Interneta veikals nevar izpildīt Vienošanos noteiktajā termiņā, Pārdevējs par to paziņo Pircējam un var piedāvāt preces aizstāšanu ar citu preci par ekvivalentu cenu.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties jebkuru preci vai pakalpojumu Interneta veikalā saskaņā ar šīs Vienošanās nosacījumiem.
3.2. Visām precēm Interneta veikalā ir spēkā ražotāja sniegtā garantija.
3.3. Pircējam ir tiesības lauzt distances līgumu, izmantojot atteikuma tiesības, un atgriezt preci Pārdevējam 14 dienu laikā.
3.4. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības, ja produkts nav bojāts un nav mainījies tā ārējais izskats, prece nav lietota, kā arī nav bojāts preces oriģinālais iepakojums.
3.5. Atgriežot preci, Pircējam ir jāsedz preces piegādes izmaksas.
3.6. Atgriežot preci, obligāti ir jāpievieno preces iegādi apliecinošs dokuments, jāaizpilda iesniegums un jāatgriež prece pilnā komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā.
3.7. Pircējs apņemas veikt pasūtīto preču apmaksu un pieņemt tās saskaņā ar šīs Vienošanās nosacījumiem.
3.8. Interneta veikalā apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces detaļas vai noskaidrotu neskaidrības par preces pasūtīšanu, lūdzam sazināties ar Pārdevēju.
3.9. Pircējs apņemas nodrošināt Interneta veikalā veiktā pasūtījuma datu drošību, neizpaust šos datus trešajām personām.
3.10. Veicot preču pasūtīšanu, Pircējam ir jānorāda preču piegādes adresi, kā arī citus preces piegādei nepieciešamos datus.
3.11. Regulāri un patstāvīgi pārbaudīt šīs Vienošanās aktuālās izmaiņas un papildinājumus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Interneta veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šīs Vienošanās nosacījumiem.
4.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz Pircēja norādīto adresi.
4.3. Ja Pārdevējam ir neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju, viņam ir jāsazinās ar Pircēju pa norādīto telefona numuru. Tādā gadījumā preces piegādes laiks tiek skaitīts no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju un apstiprinājis pasūtījumu.
4.4. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.
4.5. Pārdevējam ir tiesības pagarināt preces piegādes termiņu no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu ietekemes rezultātā – piemēram, ražotājam nav preces noliktavā, transporta uzņēmuma kavēšanās, nepārvaramas varas apstākļi u. c.
4.6. Aizkavēšanās gadījumā Pārdevējam ir pienākums nekavējoties paziņot Pircējam informāciju pa telefonu vai elektroniskajā pastā.
4.7. Ja Pārdevējs nespēj nodrošināt Pircēja pasūtītās preces piegādi noteiktajā termiņā, Pārdevējs var piedāvāt Pircējam līdzvērtīgu preci.
4.8. Ja Pircējs atsakās no līdzvērtīgas preces pieņemšanas, Pārdevējam ir pienākums atgriezt Pircējam naudu 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.9. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies preces piegādes kavēšanās rezultātā.
4.10. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs nav veicis rēķina apmaksu 3 (trīs) darbadienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.11. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma un Pircēja informēšanas pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, mainīt Interneta veikalu vai tā daļas, kā arī mainīt visus vai daļu no piedāvātajiem pakalpojumiem.
4.12. Interneta veikals neuzglabā pirkumu līgumu kopijas.
4.13. Visa interneta veikalā publicētā informācija ir Pārdevēja intelektuālais īpašums un tiek aizsargāta ar Autortiesību likumu.
4.14. Jebkādu interneta veikala materiālu, fotogrāfiju un tekstu kopēšana bez Pārdevēja piekrišanas ir aizliegta.

5. Atteikuma tiesības un pirkuma atgriešanas, un maksājuma atpakaļ saņemšanas noteikumi

5.1. Pircējam ir tiesības pārtraukt distances līgumu un izmantot tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža.
5.2. Gadījumos, kad pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības vai pirkuma atgriešanas, viņam par to personīgi ir jāpaziņo uzņēmuma klientu servisam un jānosūta atbilstošs rakstisks paziņojums uz norādīto kontaktinformāciju.
5.3. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, mēs apņemamies atgriezt visus saņemtos maksājumus, savukārt pircējam ir jāsedz transporta izmaksas.
5.4. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevēja pienākums ir pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad ir saņemta aizpildīta Pircējs atteikuma veidlapa, izmaksāt visu apmaksāto summu.
5.5. Pārdevējs veic naudas atmaksu tikai uz to bankas norēķinu kontu, kas ir norādīts atteikuma veidlapā.
5.6. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, papildus izmaksas, kas ir radušās sakarā ar preces atgriešanu vai tās piegādi, sedz pircējs.
5.7. Pircējam ir jānodod prece Pārdevēja veikalā – Daugavpilī, Lāčplēša ielā 36/38-1a, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad pircējs ir paziņojis savu lēmumu par atteikšanos no līguma.
5.8. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, preci var izmantot tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu tās atbilstību, neveicot jebkādas manipulācijas, tajā skaitā nenoņemot aizsargplēves.
5.9. Periodā, kad ir spēkā atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par negodprātīgu preces izmantošanas laiku, kas pārsniedz paredzēto preces darbības pārbaudes laiku, kā arī samazina preces vērtību vai kvalitāti.
5.10. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības 2014. gada 20. maijā pieņemto Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, 22. punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
5.10.1. preces cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību izmantošanas laikā;
5.10.2. prece ir pasūtīta un izveidota pēc patērētāja vēlmēm;
5.10.3. prece ātri bojājas vai tuvojas tās derīguma termiņa beigas;
5.10.4. Pircējs ir atvēris preces iepakojumu, kuru nevar atgriezt atpakaļ, ņemot vērā veselības un higiēnas apsvērumus, ja ir atvērts šādas preces iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
5.10.5. prece, kura, tās īpatnības dēļ, pēc piegādes būs uz visiem laikiem saistīta ar citām lietām;
5.10.6. Pircējs ir pieprasījis Pārdevējam vai piegādātājam ierasties un veikt steidzamu remontu vai sniegt tehniskās apkalpošanas darbus.
5.10.7. ja Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ierodas pie patērētāja, sniedz papildus pakalpojumus vai piegādā preces, izņemot rezerves detaļas, kas ir nepieciešamas remonta veikšanai vai tehniskās apkalpošanas darbam, atteikuma tiesības ir spēkā uz norādītajām papildus precēm vai pakalpojumiem;
5.10.8. Produkts ir mehāniski vai ārēji bojāts, kā rezultātā samazinās preces vērtība;
5.11. Atteikumu tiesību prasību izpildes termiņš ir 14 dienas.
5.12. Pircējs apņemas personīgi nodot preci uzņēmuma norādītajā adresē, lai varētu atzīmēt iegādātās preces stāvokli, tās defektus un iepakojumu.
5.13. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

6. Garantijas noteikumi

6.1. Pircējam, kas ir konstatējis ražošanas brāķi, nekavējoties ir jānodod preci atpakaļ Pārdevējam, uzņēmuma klientu centrā, kopā ar dokumentiem, kas apliecina preces iegādi.
6.2. Pircējs var iesniegt sūdzību par preces kvalitāti elektroniskā veidā, sūtot vēstuli uz e-pasta adresi info@rollita.lv vai rakstisku vēstuli uz uzņēmuma adresi – Lāčplēša iela 36/38-1a, Daugavpils, LV-5401.
6.3. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, un atbilde tiks nosūtīta uz norādīto kontaktadresi.

7. Pircēja datu aizsardzība

7.1. Informējam, ka Interneta veikalam sniegtās informācijas (tajā skaitā arī fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir vietnē www.rollita.lv norādīto pakalpojumu nodrošināšana un palīdzības sniegšana pasūtījuma noformēšanas procesā.
7.2. Jebkura informācija, kas tiek uzskatīta par lietotāja personas datiem, tiek ievākta, lai:
7.2.1. Identificētu pasūtīto preču vai pakalpojumu īpašnieku;
7.2.2. Piegādātu un uzstādītu preces norādītajā vietā;
7.2.3. Nosūtītu aktuālāko informāciju par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem;
7.2.4. Izpildītu citas saistības uz vienošanās pamata.
7.3. Izmantojot Interneta veikalu , apmeklētājs piekrīt, ka SIA „Rollita”, pilnvarotās personas un uzņēmuma partneri var iegūt un uzglabāt datus, kas pieļauj izsekot un atlasīt informāciju par:
7.3.1. interneta veikala kopējo apmeklētāju skaitu;
7.3.2. katras interneta veikala sadaļas apmeklētāju skaitu;
7.3.3. interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, kuri apkalpo apmeklētājus;
7.3.4. IP adreses;
7.3.5. citus datus interneta veikala darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.
7.4. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām datus, kas tiek iegūti un apstrādāti interneta veikalā, ar statistikas un informācijas analīzes mērķi. Privātie dati, kas spētu identificēt pircēju, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām, izņemot pasūtījumus, kuros apmaksas veids vai darījuma forma paredz trīspusējas attiecības un ir nepieciešams pārbaudīt Pircēja identitāti.
7.5. Pārdevējs nepiesaista IP adresi un e-pasta adresi apmeklētāja datiem, kas spētu to identificēt.
7.6. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai tiek ievadīti interneta veikala formās, izņemot fizisko personu datus, kļūst par Pārdevēja īpašumu, kuru tam ir tiesības izmantot pēc saviem ieskatiem.

8. Citi noteikumi

8.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Privātuma politikai, preču piegādes noteikumiem, garantijas nosacījumiem un atteikuma tiesību noteikumiem.
8.2. Gadījumā, ja kāds no iepriekš minēto noteikumu punktiem zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus.
8.3. Šīs Vienošanās noteikumi ir veidoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilst to prasībām.
8.4. Jebkuras domstarpības, kas var rasties starp iesaistītajām pusēm, par šīs Vienošanās nosacījumu pārkāpšanu, tiek risinātas pārrunu ceļā.
8.5. Ja puses nespēj vienoties pārrunu ceļā, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos minēto procedurālo kārtību.

9. Kontaktinformācija un rekvizīti

SIA Rollita
Reģistrācijas datums: 31.03.1999
Reģistrācijas numurs: 51503022021
PVN reģistrācijas numurs: LV51503022021
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 36/38-1a, Daugavpils, LV – 5401
Faktiskā adrese: Lāčplēša iela 36/38-1a, Daugavpils, LV – 5401
Telefons: +37165422828
E-pasta adrese: info@rollita.lv
Konta numurs: LV66HABA0551014251912
Bankas kods: HABALV22
Banka: AS Swedbank