SIA “ROLLITA” PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Uzņēmums SIA “Rollita”, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs 51503022021, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 36/38-1a, Daugavpils, LV-5401, Latvija (turpmāk tekstā Uzņēmums), ir personas datu pārvaldītājs, kas atbilst ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā Regula) prasībām Latvijā.
1.2. Privātuma politika nosaka personas datu apstrādi un izmantošanu, kas tiek sniegti uzņēmumam SIA “Rollita” pakalpojumu izmantošanas procesā, kā arī tiek iegūti, apmeklējot uzņēmuma interneta vietnes.
1.3. Šī politika ir attiecināma uz visu veidu personas datu apstrādi, kuru sniedz darbinieki, apmeklētāji un klienti (turpmāk tekstā Datu subjekti) mājaslapās, e-pasta sarakstē, digitālajos pielikumos, aptaujās, līgumos un citos avotos.
1.4. Uzņēmums garantē klientu un lietotāju personas datu caurspīdīgu un godīgu apstrādi.

2. Personas datu apstrāde un izmantošana

2.1. Veicot personas datu apstrādi, Uzņēmums ievēro Regulu neatkarīgi no tā, no kuras valsts lietotājs veic piekļuvi interneta vietnei.
2.2. Lietotājs tiek uzskatīts informēts par to, ka personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz valstī spēkā esošā likuma pamata.
2.3. Uzņēmums informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, lietotājs piekrīt, ka tiek iekļauts datubāzē, un uz norādīto e-pasta adresi no interneta veikala www.rollita.lv var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums par iesāktiem un nepabeigtiem preču un pakalpojumu pasūtījumiem.
2.4. Izmantojot interneta veikalu www.rollita.lv, apmeklētājs piekrīt, ka SIA “Rollita”, pilnvarotās personas un uzņēmuma partneri var iegūt un uzglabāt datus, kas pieļauj izsekot un atlasīt informāciju par:
2.4.1. interneta veikala kopējo apmeklētāju skaitu;
2.4.2. katras interneta veikala sadaļas apmeklētāju skaitu;
2.4.3. interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, kuri apkalpo apmeklētājus;
2.4.4. IP adreses;
2.4.5. informāciju par apmaksu, ja jūs izmantojat bezskaidras naudas norēķinu veidu (maksājumu kartes numuru un derīguma termiņu);
2.4.6. piegādes veidu, lai automātiski aizpildītu laukus, veicot atkārtotus pirkumus;
2.4.7. maksājumu veidus un vēsturi finanšu un grāmatvedības atskaišu sniegšanai valsts iestādēm;
2.4.8. citus datus interneta veikala darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.
2.5. Uzņēmumam ir tiesības nodot trešajām personām datus, kas tiek iegūti un apstrādāti interneta veikalā, ar statistikas un informācijas analīzes mērķi. Personas dati, kas ļautu identificēt pircēju, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām, izņemot pasūtījumus, kuros apmaksas veids vai darījuma forma paredz trīspusējas attiecības un ir nepieciešams pārbaudīt Pircēja identitāti.
2.6. Uzņēmums nepiesaista IP adresi un e-pasta adresi apmeklētāja datiem, kas ļautu to identificēt. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet interneta veikala lietotājs paliek anonīms.
2.7. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai tiek ievadīti interneta veikala formās, izņemot fizisko personu datus, kļūst par Uzņēmuma īpašumu, kuru tam ir tiesības izmantot pēc saviem ieskatiem.
2.8. Likumā paredzētos gadījumos Uzņēmumam ir tiesības nodot trešajām personām statistikas analīzes un informēšanas nolūkiem iegūtos un apstrādātos datus. Šādos gadījumos personas dati, kas ļautu identificēt datu subjektu, procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām, izņemot pakalpojumus vai pasūtījumus, kuros apmaksas veids vai darījuma forma paredz trīspusējas attiecības un ir nepieciešams pārbaudīt lietotāja vai pircēja identitāti.

3. Datu apstrādes mērķis un pamatojums
3.1. Uzņēmums apstrādā personas datus šādu mērķu sasniegšanai:
3.1.1. Pasūtījumu pieņemšana un apstrādāšana;
3.1.2. Pakalpojumu, distances līguma, rēķinu un citu oficiālu dokumentu sagatavošana, noslēgšana un nosūtīšana;
3.1.3. Noderīgas informācijas un īpašo piedāvājumu izsūtīšana;
3.1.4. Uzņēmuma resursu efektīvas pārvaldīšanas nodrošināšana;
3.1.5. Tirgus statistika un analīze;
3.1.6. Personāla atlase un vadība;
3.1.7. Pirkumu analīze un statistika individuālu piedāvājumu veidošanai.
3.1.8. Pasūtījumu apstrāde un apmaksa, izmantojot bezskaidras naudas norēķināšanās veidus.
3.2. Uzņēmums apstrādā personas datus, pamatojoties uz:
3.2.1. uzņēmuma elektronisko pakalpojumu un resursu izmantošanu;
3.2.2. datu subjekta piekrišanu;
3.2.3. noslēgtajiem distances līgumiem;
3.2.4. normatīvajos aktos noteiktajām juridiskajām saistībām;
3.2.5. datu subjektu interešu aizsardzību.

4. Personas datu uzglabāšanas termiņš
4.1. Uzņēmums uzglabā personas datus atbilstoši aprakstītajiem datu apstrādes mērķiem (Politikas 3. punkts) un normatīvo aktu prasībām, kā arī:
4.1.1. visu laika periodu, kamēr uzņēmums pilda savas saistības un nodarbojas ar komercdarbību;
4.1.2. pastāv juridiskās saistības uzglabāt un aizsargāt personas datus;
4.1.3. ir spēkā datu subjekta piekrišana.

5. Sīkdatnes (cookies)

5.1. Sīkdatnes (cookies) ir teksta faili lietotāja datora interneta pārlūkā, kas tur atrodas ar nolūku uzlabot informācijas atspoguļošanu un nodrošināt vietnes nepārtrauktu darbību.
5.2. Saglabātās sīkdatnes ļauj atpazīt lietotāja datoru un izvairīties no atkārtotas datu ievadīšanas, atgriežoties uzņēmuma interneta vietnē.
5.3. Uzņēmums izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
5.3.1. apmeklējumu sesiju pārvaldīšanai un lietotāju autentificēšanai;
5.3.2. interneta vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai;
5.3.3. interneta vietnes apmeklējumu statistikas un lietotāju uzvedības datu iegūšanai;
5.3.4. interneta vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai.
5.4. Uzņēmums neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju ieradumu izsekošanu, tāpēc lietotāji tiek informēti par sīkdatņu izmantošanu interneta vietnes apmeklēšanas laikā.
5.5. Uzņēmums nepiesaista IP adresi un e-pasta adresi lietotāja datiem, kas ļautu to identificēt.
5.6. Vietnes lietotājs var dzēst sīkdatnes pēc saviem ieskatiem.
5.7. Lietotājs var dzēst visas datorā saglabātās sīkdatnes, taču tādā gadījumā ir jāņem vērā, ka daži pakalpojumi un mājaslapas funkcijas var nedarboties.

6. Personas datu drošība

6.1. Uzņēmums rūpējas par Personas datu aizsardzību un ievēro pircēja konfidencialitāti atbilstoši Regulā un citos attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par personas datu apstrādi.
6.2. Uzņēmums ievēro visus nepieciešamos organizatoriskos, administratīvos, tehniskos, fiziskos un citus drošības pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu drošību.
6.3. Personas datu apstrāde uzņēmumā tiek veikta tā, lai nodrošinātu personas datu drošību un konfidencialitāti, tajā skaitā arī, lai nodrošinātu Personas datu drošību no nesankcionētas un pretlikumīgas apstrādes, kā arī no to zaudēšanas, bojāšanas vai iznīcināšanas.
6.4. Tiklīdz ir kļuvis zināms par Personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu, uzņēmumam ir pienākums nekavējoties par to paziņot tiesībsargājošajai iestādei.

7. Tiesības atteikties no personas datu apstrādes

7.2. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus apstrādā Uzņēmums, lietotājam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Uzņēmuma biroja juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
7.3. Datu subjekts var pieprasīt personas datu dzēšanu, to apstrādes ierobežošanu, iebilst datu apstrādei, lūgt personas datu labošanu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@rollita.lv.
7.4. Uzņēmums sazinās ar datu subjektu, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
7.5. Ja lietotājam šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz personas datu aizsardzību, viņš var iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

8. Izmaiņas privātuma politikā

8.1. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā grozīt Privātuma politikas noteikumus, publicējot tos oficiālajā interneta vietnē vai interneta veikalā.